Kadastro Durumu İncelemesi
Gayrimenkulün kadastro paftası incelenmektedir. Kadastro paftası ile tapu kaydının uygunluğu kontrol
edilmektedir. Farklılık varsa belirtilmektedir. Paftasında varsa irtifak hakları (geçit ,mecra ,havai vb.) ve
değişiklik işlemleri (kamuya terk ,ayırma, bina gösterimi vb.) hatalı bir çizim olup olmadığı
incelenmektedir.

İmar Durumu İncelemesi
İmar planı ve plan notları incelenerek, değerlendirilmektedir (1/5000,1/1000 ve üst ölçekli planlar). Alt
ve üst ölçekli planların uyumu, yapıların imar düzenine uygunluğu, mimari projenin yerine
uygulanması, projeye ve imara aykırılıkların tespiti (çekme mesafeleri, fazla yapılaşma v.b)
incelenerek düzenlenecek raporda belirtilmektedir.

Zemin Ölçümlemesi Yapılması
Taşınmaz zemini teknik alet ve modern ölçü yöntemleriyle ölçümlenmektedir. Kadastro paftasının
zemine uygunluğu  kontrol edilmekte, komşu  parsellerden  satın alınacak parsele veya satın alınacak
parselden komşu parsellere taşma veya tecavüz olup olmadığı incelenmektedir. Binalı taşınmazlarda
binanın  imar planına  uygunluğu (çekme mesafesi, taks, kaks, emsal ) belirlenmektedir. Binalı
gayrimenkuller de mevcut binanın zemininde mimari projesine uygun olarak inşa edilip edilmediği
incelenerek,varsa mimari projeye aykırılıkları tespit edilmektedir.

Gayrimenkul  satın alırken  kadastro/imar durumunun incelenmesi neden önemlidir ?
a) Kadastro paftası ile tapu kaydı uyumlu olmayabilir. Kadastro paftasında  yer alan bir hak(irtifak,geçit
v,s) tapu kaydına yansımamış olabilir.Bu durumun düzeltilmesi gerekebilir.
b) Kadastro paftasında değişiklik işlemleri (ifraz,tevhit,cins tashihi,kamuya terk) incelenerek,tapu kaydı
ile kontrolü sağlanmış olur.
c) İmar planlarında taşınmazın durumu belirlenerek, planda tahsis edildiği konum ve imar şartları
öğrenilmiş olur.
ç) İmar plan notları incelenerek, imar düzenlemesiyle getirilen özel düzenlemeler olup olmadığı tespit
edilir.
d) Alt ve üst ölçekli planlar inceleneceğinden, bu planlar arasında uyumsuzluk varsa bu durum
belirlenmiş olur. Böylece ileride plan iptali ve yeni plan düzenlemeleri olasılıkları öğrenilmiş olacaktır.
e) Gayrimenkulün zemininde yapılan ölçümlemesi ile komşu parsellerle  olan durumu ,yapıların taşkın
yapılıp yapılmadığı, yapının imarda belirlenen büyüklükte (emsale  uygunluk) , konumda (taban
alanına ve yüksekliğe uygunluk)  inşa edilip edilmediği, anlaşılacaktır.Bu durum hazırlanacak teknik
raporda gösterileceğinden,gayrimenkulün zemin durumu böylece anlaşılmış olacaktır.
f) Zeminde yapılacak ölçümleme ve tespit ile gayrimenkul üzerine inşa edilen binanın mevcut mimari
projeye uygunluğu belirlenecek varsa projeye aykırılıklar tespit edileceğinden,bu çalışma ile satın
alınan taşınmazdaki binanın mevcut durumu proje ve imar durumu ile karşılaştırılmış olacaktır.
g) Kat mülkiyetli bağımsız bölümlerde mimari projenin zemine uygulanması ile zeminde bağımsız
bölümün numaralama hatası ve tapu kaydı ile uyumu kontrol edilmiş olacaktır.