E-TAPU DANIŞMANLIK VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

E-Tapu Danışmanlık Eğt ve Gay .Hiz. Tic. Ltd Şti tapu işlemleri uygulaması ve mevzuatına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketimiz tarafından işletilmekte olan www.e-tapu.com üzerinden üyelerine enteraktif bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sitemize vermiş olduğunuz bilgiler tümüyle sitemizle ilgili üyelik işlemleri için kullanılmaktadır.

Ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde ödeme sırasında girilen bilgiler SSL sertifikasına sahip şifreli bir bağlantıyla doğrudan PAYTR ödeme sayfasına yönlendirilmekte, ödeme işlemi bankanın sunucularında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileri sadece banka tarafından ödeme amaçlı kullanılmaktadır.

Kullanıcı üyelik işlemlerini iptal ettirmek isterse, genel@e-tapu.com adresine bir mail göndererek üyelik iptalini talep edebilir.Kullanıcı bilgileri üyelik iptali ile birlikte sistemden silinecektir.

Bu bilgilendirmenin amacı, E-Tapu Danışmanlık Eğt ve Gay .Hiz. Tic. Ltd Şti. tarafından işletilmekte olan www.e-tapu.com internet sitesi ile uygulamalar ‘’e-tapu ‘’ olarak anılacaktır. e-tapu üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından e-tapu ile paylaşılan veya e-tapu ‘ nun kullanımı sırasında edinilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin bilgilendirmektir.

e-tapu tarafından işlenen ve kanun uyarınca kişisel veri sayılan veriler açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirme kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan şu bilgilerden oluşmaktadır:

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisidir .

Kişisel Veri İşleme Amaçları

e-tapu, sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin www.e-tapu.com üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve ‘’e-tapu ‘ işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları da dahil olmak üzere ‘’e-tapu ‘’tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bilgilendirmek için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve Paylaşım

‘’e-tapu ‘’, Veri Sahipleri’nin ‘’e-tapu ‘’ üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik ve profil oluşturulmas, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla veri işleyebilecek ve paylaşabilecektir.‘’e-tapu ‘’ Veri Sahibi’’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, hizmeti danışmanlık ve bilgilendirme hizmetini gerçekleştirilebilmesi için ‘’e-tapu ‘’ hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. ‘’e-tapu ‘’ Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, ‘’e-tapu ‘’ hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve hizmet sunmak için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilecektir. Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, ‘’e-tapu ‘’ üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.e-tapu.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin bilgilendirme gereğince iletilebilecektir.‘’e-tapu, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

***